Targeta sanitària individual (TSI)

tsi_cipLa targeta sanitària individual (TSI), identifica i acredita els ciutadans com a usuaris del sistema sanitari públic de Catalunya. La primera és gratuïta i facilita l’accés als centres de la xarxa sanitària pública. També per presentar a les farmàcies per poder obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut. La targeta és personal i intransferible i cada membre de la família ha de tenir la seva TSI, amb independència de l’edat que tingui. Conté el codi d’identificació personal (CIP).


Les dades de la TSI

Les dades personals per a la gestió de la targeta sanitària individual formen part d’un fitxer automatitzat del CatSalut, denominat registre central de persones assegurades (RCA).

El principal objectiu d’aquest registre és el reconeixement de la condició de persona acreditada així com del nivell de cobertura associat als ciutadans que hi consten.

A l’anvers de la targeta hi ha, impreses, les dades de la persona acreditada:

 1. Codi d’identificació personal (CIP). És el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del CatSalut.
 2. Nom i cognoms de la persona titular.
 3. Nivell de cobertura. És el nivell de prestacions sanitàries que assigna el CatSalut a cada persona.

El revers de la targeta incorpora una banda magnètica amb informació codificada d’aquestes dades impreses. Per això, és important conservar-la correctament (sense doblegar-la, ni ratllar-la, ni posar-la en contacte amb imants o damunt d’aparells connectats al corrent elèctric).

La identificació amb la targeta sanitària garanteix la confidencialitat de les dades de la persona acreditada.


Normativa


Sol·licitud de reedició de la TSI

L’1 de març de 2014 va entrar en vigor la taxa per a l’emissió de la reedició de la TSI prevista a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. El 2015 l’import de la taxa és de 7,35€. Aquest import s’haurà d’abonar en el moment que la persona interessada faci la sol·licitud de reedició.

En quins casos s’haurà d’abonar aquest taxa? 

La taxa s’haurà d’abonar en cas de sol·licitar la reedició de la TSI per:

 • Pèrdua
 • Robatori
 • Deteriorament o no funcionament de la banda magnètica

Queden exemptes del pagament de la taxa:

 • Les reedicions de la TSI per rectificació d’errades en les dades que consten a la targeta que afecten el codi d’identificació personal (CIP), els cognoms, el gènere i/o la data de naixement, i que no siguin imputables a la persona sol·licitant.
 • Les sol·licituds de renovació periòdica de la TSI o del Document d’accés a l’assistència sanitària del CatSalut (Programes interès sanitari Departament de Salut o Accés CatSalut segon nivell) per canvi de nivell de cobertura o per caducitat.
 • Les renovacions periòdiques que gestiona i promou l’Administració.

Com demanar la reedició de la TSI?

De moment, la sol·licitud de reedició es farà a través del vostre centre d’atenció primària (CAP) on us facilitaran el formulari corresponent a través del qual podreu formalitzar el pagament.


La TSI en Braille

El CatSalut facilita la targeta sanitària codificada amb el sistema Braille per tal de facilitar la seva identificació a les persones cegues o amb deficiències visuals greus i, per tant, millorar la seva accessibilitat al sistema sanitari.

La TSI en Braille té les mateixes prestacions i conté les mateixes dades que la TSI convencional i, a més, incorpora a l’anvers les dades corresponents al codi d’identificació personals (CIP) en el sistema Braille a la part central de la targeta, així­ com les sigles TSI de targeta sanitària individual, al cantó inferior dret.

Després de valorar satisfactòriament la utilitat tant de la informació com del format d’aquesta nova targeta, aquest nou model de TSI es posa a l’abast de les persones cegues o amb deficiències visuals greus que la sol·licitin.

La TSI en Braille s’ha de demanar

Per fer-ho, disposaran de les mateixes vies que s’utilitzen per demanar una nova TSI:

 • poden trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, fer la sol·licitud al centre d’atenció primària o emplenar el formulari de sol·licitud del web del CatSalut.

La persona titular rebrà la seva TSI en Braille personalitzada al seu centre d’atenció primària o directament al seu domicili.


La TSI Cuida’m

Aquesta targeta sanitària permet la identificació de les persones que, pel seu estat de salut o per les seves característiques clíniques específiques, necessiten una atenció diferenciada en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. En aquest context estan incloses les persones amb diagnòstic de demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), dany cerebral amb trastorn de la conducta, discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda, discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista (autisme) i/o que pateixin alguna malaltia minoritària cognitivoconductual de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

L’objectiu d’identificar de manera immediata a aquestes persones amb la TSI Cuida’m és permetre una atenció amb un tracte més adequat i personalitzat, facilitar el seu acompanyament per part dels familiars o altres persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica, i afavorir la seva relació amb els professionals.

La TSI Cuida’m la sol·licita el professional corresponent, bé perquè considera que la persona n’hauria de disposar, o bé a petició de la persona que en serà el titular o del seu representant (familiar o tutor). Una vegada acceptada la sol·licitud, i efectuats els tràmits pertinents, el titular rebrà la targeta al seu domicili.

La TSI Cuida’m no comporta cap modificació en el dret a l’atenció ni al nivell de cobertura, i no atorga als seus beneficiaris cap tipus de dret addicional.


Nivells de cobertura

El nivell de cobertura és el nivell de prestacions sanitàries que assigna el CatSalut a cada persona.Hi ha sis nivells diferents de cobertura sanitària que s’incorporen a la targeta amb un dels literals següents. Consulteu-los per conèixer el nivell de cobertura a què corresponen:


Marc normatiu


“La identificació precisa de l’usuari és una exigència que ens imposa un model sanitari que, com el nostre, volem que sigui eficient i resolutiu, però també just i equitatiu, perquè sigui sostenible.”

El director del Servei Català de la Salut

La targeta sanitària individual (TSI) és el document per validar totes les relacions que el ciutadà manté amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris i de les quals ha de tenir coneixement el CatSalut. I no tan sols pel fet de ser el CatSalut el comprador d’aquests serveis, sinó també perquè el CatSalut pugui realitzar una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats dels ciutadans amb equitat, eficàcia i eficiència.

Dades de la TSI

Identificació a les farmàcies


Preguntes més freqüents

Per a què serveix la TSI?

 • La TSI acredita el dret a l’atenció sanitària pública i identifica el nivell de cobertura assignat al ciutadà.
 • És imprescindible per accedir a les prestacions dels serveis sanitaris públics.
 • Facilita la identificació de forma ràpida i correcta a través del codi d’identificació personal (CIP).
 • En ser individual, dóna independència a tots el membres de la família quan utilitzin els serveis sanitaris.
 • És imprescindible per accedir a la prestació farmacèutica finançada pel CatSalut.
 • No serveix per a empreses privades d’assistència sanitària.

Es pot fer servir la TSI per rebre assistència sanitària gratuïta a hospitals, clíniques o empreses privades dedicades a l’assistència sanitària domiciliària?

 • La TSI no serveix per a empreses privades d’assistència sanitària.
 • Només és imprescindible per rebre assistència a hospitals i centres del sistema sanitari públic, i per accedir al finançament de les receptes del CatSalut a les farmàcies.

Es pot anar a urgències sense la targeta sanitària?

 • A urgències s’hi pot anar fins i tot sense documentació, però posteriorment, caldrà presentar la targeta sanitària individual per evitar la facturació del sevei a càrrec de l’usuari.

La TSI em serveix fora de Catalunya i a l’estranger? 

 • La TSI és el document acreditatiu per rebre assistència sanitària a tot el Sistema Nacional de Salut. Quan es viatja als països de la Unió Europa i de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega) i Suïssa, cal portar la targeta sanitària europea, que la lliura l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Com puc demanar la TSI per primer cop?

 • L’heu de sol·licitar al centre d’atenció primària (CAP) que us correspongui per domicili i adjuntar el formulari de sol·licitud corresponent juntament amb la documentació requerida.Guia de centres

Què he de fer si la meva TSI no es llegeix bé o està deteriorada?

 • Podeu demanar una reedició de la TSI al vostre CAP de referència, a través dels serveis interactius del web o per telèfon al 061 CatSalut Respon. Cal que conserveu la que teniu fins a rebre’n una de nova al domicili.

Què he de fer si he perdut o m’han robat la TSI?

 • Si heu perdut o us han robat la TSI, podeu demanar una reemissió de la TSI al vostre CAP de referència, a través dels serveis interactius del web o per telèfon al 061 CatSalut Respon.

Com puc modificar les meves dades personals a la TSI?

 • Per realitzar qualsevol modificació de les dades personals (nom, data de naixement, canvi de domicili, etc.) heu d’adreçar-vos al vostre CAP o trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, on us indicaran els tràmits que heu de realitzar.

La TSI té data de caducitat?

 • La targeta sanitària individual no té data de caducitat i, per tant,  el CatSalut no fa enviaments periòdics de targetes per aquest motiu. Els únics casos en què la targeta sanitària individual té caducitat són els que corresponen a les cobertures Accés CatSalut primer nivell i Accés CatSalut segon nivell, en les quals, cal una renovació anual que es fa a petició del beneficiari. També, quan la TSI s’emet només per a un determinat període (ja sigui per a membres d’algun col·lectiu amb convenis específics amb el CatSalut o per a persones que per raó de la seva feina només restaran un temps concret a Catalunya).

Si ja tinc la TSI, he de conservar el document amb el meu número d’afiliació a la Seguretat Social?

 • Sí, el document amb el número d’afiliació a la Seguretat Social és necessari per poder dur a terme determinats tràmits (jubilació, atur, obtenció de la targeta sanitària europea, etc.) i, en determinades circumstàncies, per rebre assistència sanitària a l’estranger.

Els menors d’edat han de tenir TSI?

 • Tothom ha de tenir la TSI, tingui l’edat que tingui. En el cas dels desplaçaments dels menors, és important facilitar la TSI a l’infant o a la persona adulta que se’n faci responsable.

Puc recollir un medicament receptat per a una altra persona amb la meva TSI?

 • No, per recollir un medicament receptat per a una altra persona és imprescindible portar la TSI de la persona a nom de qui va la recepta, on consta el seu codi d’identificació personal (CIP).

Cal que faci personalment les gestions de la meva TSI?

 • No, podeu delegar les gestions relacionades amb la vostra TSI en algú que us representi amb un document d’autorització escrita que ho acrediti. No obstant això, tingueu en compte que la sol·licitud de primera targeta sanitària ha d’anar signada per la persona que la sol·licita.

Font: CatSalut. Servei Català de la Salut

Anuncis