Targeta sanitària individual (TSI)

05pLa targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i permet l’accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats.

Les dades personals per a la gestió de la targeta sanitària individual formen part d’un fitxer automatitzat del CatSalut, denominat Registre central de població del CatSalut (RCA).

El principal objectiu d’aquest registre és el reconeixement de la condició de persona acreditada així com del nivell de cobertura associat als ciutadans que hi consten.

A l’anvers de la targeta hi ha, impreses, les dades de la persona acreditada:

  • Codi d’identificació personal (CIP). És el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) que, de manera individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del CatSalut.
  • Nom i cognoms de la persona titular.
  • Nivell de cobertura. És el nivell de prestacions sanitàries que assigna el CatSalut a cada persona.

El revers de la targeta incorpora una banda magnètica amb informació codificada d’aquestes dades impreses. Per això, és important conservar-la correctament (sense doblegar-la, ni ratllar-la, ni posar-la en contacte amb imants o damunt d’aparells connectats al corrent elèctric).

La identificació amb la targeta sanitària garanteix la confidencialitat de les dades de la persona acreditada.


Obtenció de la TSI

La TSI es demana al centre d’atenció primària (CAP).

Haureu d’emplenar el formulari de sol·licitud i podeu autoritzar el CatSalut perquè consulti en línia en altres administracions la vostra informació, o bé portar els documents següents:

  • Document identificador (DNI, NIE, passaport).
  • Certificat d’empadronament amb la data d’emissió inferior a tres mesos. Hi ha ajuntaments que disposen de la consulta en línia, però si el vostre ajuntament no ofereix aquest servei heu de portar l’original certificat.
  • Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social (INSS), MUFACEMUGEJU o ISFAS, en cas que en sigueu titular.

Si la sol·licitud es realitza en nom d’una altra persona, caldrà aportar la documentació escaient de la representació legal, ja sigui certificat de naixement (o fotocòpia del llibre de família) o el document que n’acrediti l’esmentada representació.

El CatSalut us enviarà gratuïtament la TSI per correu postal al vostre domicili.

Nadons

Per tal que les persones nascudes a Catalunya tinguin accés a l’assistència sanitària pública caldrà també la realització dels mateixos tràmits: inscripció a l’INSS com a beneficiari d’un assegurat i sol·licitud de la TSI. La inscripció a l’INSS es pot realitzar per internet

Si el naixement s’ha produït en un centre del sistema sanitari integral d’utilització pública, serà el mateix centre qui realitzi el tràmit de comunicació de les dades al CatSalut, però per a l’obtenció de la TSI cal completar els tràmits citats anteriorment.

Pel que fa a la inscripció dels nadons al Registre Civil, es pot realitzar directament des de tots els hospitals de la xarxa sanitària pública. S’exclouen d’aquest procediment els casos en què el pare o la mare estan casats amb una persona diferent de l’altre progenitor, i quan tots dos progenitors són de nacionalitat estrangera i aquesta no és la mateixa.

Informació relacionada: Informació sobre el tràmit: Neix un fill

Persones desplaçades

Es consideren desplaçats els usuaris que es troben fora del seu lloc habitual de residència i necessiten assistència sanitària.

Si heu de fer un desplaçament, cal que us informeu de com podeu continuar tenint garantida l’assistència sanitària.

Hi ha diversos tipus de desplaçaments, segons d’on es ve i cap on es va. Per saber què cal fer en cada cas concret de desplaçament per tal de tenir assistència sanitària garantida, consulteu l’apartat Desplaçaments.

Informació relacionada: Desplaçaments

Duplicat de la TSI

Al centre d’atenció primària podreu demanar una reedició de la TSI.

Quan se’n fa una reedició, la TSI anterior deixa de tenir validessa, és un document únic i personal.

Demane-ne una reedició si l’heu perdut, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona.

Aquesta reedició té un cost de 10€.

Informació relacionada: Més informació per sol·licitar la reedició de la TSI

Modificació de les dades personals

És important que les dades que figuren a la vostra TSI siguin correctes. Per això, si quan rebeu la vostra TSI per primera vegada observeu alguna errada en les vostres dades personals és important que ho comuniqueu. Ho podeu fer al vostre CAP o trucant al 061 CatSalut Respon. En cas que aquestes dades afectin al CIP, és a dir, cognoms, sexe i/o data de naixement, el CatSalut us enviarà una nova TSI gratuïtament.

Si heu canviat d’adreça, potser també hi haurà un canvi d’assignació de centre d’atenció primària (CAP), i per tant, de metge o metgessa de capçalera i de pediatre Per aquest motiu, és important que n’informeu al vostre CAP o trucant al 061 CatSalut Respon. Un canvi de domicili no comporta l’edició d’una nova TSI.

Més informació sobre la TSI al 061 CatSalut Respon

Si encara no teniu la targeta sanitària podeu trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, on us donaran més informació.


La TSI Cuida’m

Aquesta targeta sanitària permet la identificació de les persones que, pel seu estat de salut o per les característiques clíniques específiques, necessiten una atenció diferenciada en la relació amb els professionals i els serveis sanitaris. En aquest context estan incloses les persones amb diagnòstic de demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), dany cerebral amb trastorn de la conducta, discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda, discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista (autisme) i/o que pateixin alguna malaltia minoritària cognitivoconductual de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

L’objectiu d’identificar de manera immediata a aquestes persones amb la TSI Cuida’m és permetre una atenció amb un tracte més adequat i personalitzat, facilitar el seu acompanyament per part dels familiars o altres persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica, i afavorir la seva relació amb els professionals.

La TSI Cuida’m la sol·licita el professional corresponent, bé perquè considera que la persona n’hauria de disposar, o bé a petició de la persona que en serà el titular o del seu representant (familiar o tutor). Una vegada acceptada la sol·licitud, i efectuats els tràmits pertinents, el titular rebrà la targeta al seu domicili.

La TSI Cuida’m no comporta cap modificació en el dret a l’atenció ni al nivell de cobertura, i no atorga als seus beneficiaris cap tipus de dret addicional.

Destaquem

Imatge1


La TSI en Braille

TSI BrailleEl CatSalut ofereix la targeta sanitària codificada amb el sistema Braille per tal de facilitar la seva identificació a les persones cegues o amb deficiències visuals greus i, per tant, millorar la seva accessibilitat al sistema sanitari.

La TSI en braille té les mateixes prestacions i conté les mateixes dades que la TSI convencional i, a més, incorpora a l’anvers les dades corresponents al codi d’identificació personals (CIP) en el sistema Braille a la part central de la targeta, així­ com les sigles TSI de targeta sanitària individual, al cantó inferior dret.

Després de valorar satisfactòriament la utilitat tant de la informació com del format d’aquesta nova targeta, aquest nou model de TSI es posa a l’abast de les persones cegues o amb deficiències visuals greus que la sol·licitin.


Marc normatiu

La identificació precisa de l’usuari és una exigència que ens imposa un model sanitari que, com el nostre, volem que sigui eficient i resolutiu, però també just i equitatiu, perquè sigui sostenible.”

El director del Servei Català de la Salut.

La targeta sanitària individual (TSI) és el document per validar totes les relacions que el ciutadà manté amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris i de les quals ha de tenir coneixement el CatSalut. I no tan sols pel fet de ser el CatSalut el comprador d’aquests serveis, sinó també perquè el CatSalut pugui realitzar una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats dels ciutadans amb equitat, eficàcia i eficiència.

Dades de la TSI

Identificació a les farmàcies