Reclamació o suggeriment

La reclamació és l’expressió de l’opinió de l’usuari en relació amb un acte o procés assistencial. Contempla els aspectes de l’assistència, el tracte, la informació, l’organització, els tràmits, l’hoteleria, l’habitabilitat, el confort, la documentació i d’altres aspectes, com a conseqüència de l’atenció sanitària rebuda en un centre, servei o establiment sanitari que no l’ha satisfet, i de la qual l’usuari espera una resposta i/o actuació. El suggeriment és la proposta o opinió que pugui fer qualsevol usuari per tal de millorar aspectes estructurals o de funcionament dels serveis oferts.

En cas que vulgueu presentar una reclamació o fer un suggeriment, podeu adreçar-la al centre sanitari al qual fa referència o fer-ho per via electrònica mitjançant Tràmits gencat.

Es contactarà amb la persona que ha fet la reclamació o el suggeriment en un termini ordinari màxim de quinze dies i es donarà la resposta definitiva en un termini màxim de sis mesos.

  • Presentar una reclamació o fer un suggeriment al centre sanitari.
  • Presentar una reclamació o fer un suggeriment per via electrònica mitjançant Tràmits gencat.

Responsabilitat per danys causats per l’assistència sanitària transfronterera

L’exigència de responsabilitat per danys causats per l’assistència sanitària transfronterera prestada a Catalunya, a l’empara de la Directiva 2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell i del Reial decret 81/2014, a ciutadans d’estats membres de la Unió Europea, s’ha de vehicular segons el tipus de titularitat del centre.

Quan l’assistència sanitària s’hagi prestat en un centre de titularitat pública, és d’aplicació el règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques previst en el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en el capítol II de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quan l’assistència sanitària l’hagi prestat un professional o centre sanitari privat, és d’aplicació el règim de responsabilitat civil (contractual o extracontractual) recollit en el Codi civil (art. 1.101 i. 1.902, respectivament).