Coronavirus SARS-CoV-2: Salut i Escola

MesuresL’inici del curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19, per la socialització que representen les escoles, així com per la necessitat de no interrompre la formació de milers d’estudiants.

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres.

S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre.

En aquest procediment participen de forma permanent també els ajuntaments, els equips de coordinació territorial i els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un seguiment i activar mesures segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment.

Un dels objectius d’aquest espai és poder oferir tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia i que arribi a totes les famílies de manera molt directa per tal que estiguin al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs.

Assistència a l’escola

No podeu portar el vostre fill o filla a l’escola si:

 • Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:
  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

* Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En el cas dels alumnes amb malalties crònica d’elevada complexitat que puguin augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, com ara malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport respiratori o malalties cardíaques greus, la família o tutor/a i l’equip pediàtric hauran de valorar les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial. En cas que no sigui possible, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

Gestió d’entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre es duran a terme de manera esglaonada i/o utilitzant diferents portals d’accés per tal d’evitar aglomeracions.

Es recomana que la persona encarregada d’acompanyar l’infant a l’escola i de recollir-lo sempre sigui la mateixa.

A cada porta d’entrada hi haurà una persona que confirmi amb la família o l’infant que no ha presentat símptomes compatibles. En aquest sentit, els centres docents realitzaran un control diari de la temperatura als alumnes.

Organització en grups de convivència estables

L’organització en grups de convivència estable permet controlar el risc de transmissió del virus en facilitar la identificació dels contactes estrets pet al d’aïllar-los preventivament.

Són grups estable d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeixen la socialització de les persones que els integren.

Altres docents o personal de suport educatiu a l’educació inclusiva també en poden formar part, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.

Els grups de convivència estable tindran el mínim contacte possible amb la resta de grups i sempre amb les mesures de protecció recomanades.

Quan es doni coincidència entre infants de grups estables diferents, com ara en el cas del servei d’acollida o les activitats extraescolars, caldrà extremar les mesures de protecció tant dels infants com de les persones que els atenen (distància, mascareta, rentat de mans).

Aquestes activitats es duran a terme a l’aire lliure o, si no és possible, en espais molt ben ventilats, i caldrà diposar d’un bon registre dels infants participants per mantenir la traçabilitat.

Ús de mascareta

L’ús de la mascareta no serà obligatori en el cas dels alumnes d’Educació infantil (de 0 a 6 anys).

De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) i durant les primeres dues setmanes de curs l’ús de mascareta serà obligatori, tanbé quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia.

Pel que fa als alumnes de  secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults, aixó com el personal docent i no docent del centre, l’ús de la mascareta és obligatori, tot i que s’estigui amb el grup de convivència estable.

La mascareta s’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

Es recomana que la mascareta sigui higiènica i, si és possible, que compleixi les normes UNE. Pot ser casolana, n’hi ha prou amb què cobreixi bé el nas, la boca i la barbeta, i que estigui neta.

Higiene

L’escola garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.

Els alumnes s’hauran de rentar els mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centres educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anara al lavabo.
 • Abans i després de les diferents activitats.

D’altra banda, es reforçarà la la neteja, ventilació i desinfecció dels espais.

Mesures a l’aula

A les aules es garantirà la separació mínima d’1 metre entre alumnes. També es garantirà una correcta ventilació (un mínim de 10 minuts 3 vegades al dia), i la neteja i la desinfecció de l’espai, així com de les superfícies d’ús comú i dels estris i els materials.

Sempre que sigui possible, el material serà d’ús individual exclusiu. En cas que s’hagi de compartir, es recomana que només es faci amb el grup de convivència estable.

Els materials es netejaran i desinfectarà amb procediments adaptats al tipus de material diàriament o quan hi hagi un canvi de grup d’alumnes.

Mesures al pati

Al pati, s’ha d’estar amb el grup estable de convivència i no es poden compartir ni estris, ni joguines, ni menjar.

Mesures al menjador

 • S’organitzarà l’entrada dels infants per mantenir sempre la distància de seguretat.
 • Caldrà rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • Els alumnes de diferents grups estables no podran seure junts.
 • El menjar se servirà en plats individuals i no es podrà compartir.
 • A les taules no hi haurà elements per compartir, com ara setrilleres, cistell per al pa…
 • Només es podrà compartir la gerra d’aigua que servirà un monitor o un alumne responsable (sempre el mateix).
 • L’alumnat no podrà col·laborar en les activitats de cuina ni en el servei de menjar.
 • Abans i després de cada àpat, les taules es netejaran i es desinfectaran i l’espai es ventilarà.
 • En cas que sigui necessari per garantir la distància física, es poden habilitar dins del centre educatiu altres espais per menjar diferents al menjador.

Mesures al transport escolar

 • L’ús de la mascareta serà obligatori a partir dels 6 anys i recomanable a partir dels 3 anys (si no hi ha contraindicacions).
 • Durant els trajectes, no estarà permès menjar ni beure.
 • S’assignaran seients fixes tot el curs escolar per a cadascun dels usuaris del servei.
 • Hi podran viatjar alumnes de diferents grups estables però es recomana que estiguin junts els del mateix grup estable.

Gestió de possibles casos de COVID-19

Si els símptomes apareixen dins del centre educatiu

Des del centre, si és el vostre fill/a, se us trucarà perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes són greus, des del centre trucaran al 061 i us avisaran.

Si els símptomes apareixen fora del centre educatiu

Heu de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-. Si visiteu un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el resultat positiu. En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més aviat possible.

Resultats de la prova

Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari.

El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els germans).

Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus.

Canals de comunicació entre /Salut i la comunitat educativa

A banda d’aquest espai, teniu a la vostra disposició un canal de Telegram. Descarregueu-vos l’aplicació (IOS o Android) i busqueu el canal /Salut Escola Professionals.

Periòdicament es faran sessions informatives amb professionals de referència del món sanitari a les quals us podreu apuntar pares i mares, familiars, tutors, docents i qualsevol persona de la comunitat educativa. Les dates i detalls s’anunciaran a través del canal de Telegram.

Segurament, es faran ajustaments d’aquest procediment durant el curs escolar, per incloure-hi millores i modificacions segons l’evidència científica sobre la COVID-19, que avança cada dia. I també en funció de la situació epidemiològica.

Aquesta entrada ha esta publicada en Eap Montserrat. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.