El Pla de salut 2016-2020 pretén donar resposta als principals reptes de salut que té la nostra societat

plasalutEl Pla de salut és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut que desenvolupa la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població. El Pla de salut 2016-2020 dóna continuïtat a vint-i-cinc anys de planificació sanitària a Catalunya que s’han concretat en set plans de salut des que es va aprovar la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, comptant l’actual. Igual que els seus predecessors, el Pla de salut 2016-2020 és el fruit d’un treball conjunt en què hi ha participat més de 1.000 persones provinents de l’administració sanitària, altres departaments de la Generalitat, administracions locals, societats científiques, universitats col·legis professionals, associacions de pacients o ciutadans a títol individual .

El Pla de salut 2016-2020 pretén donar resposta als principals reptes de salut que té la nostra societat, treballant per la consolidació d’un sistema sanitari amb uns principis bàsics: públic, universal, just i centrat en les persones. Per això, el Pla de salut 2016-2020 compta amb quatre principals novetats respecte als seu antecessors. En primer lloc prioritza l’abordatge dels determinants socials de la salut a través de dues vessants: la consolidació de l’enfocament interdepartamental i contemplant actuacions preferents sobre poblacions més vulnerables, com són els infants, la gent gran o l’abordatge dels problemes de salut mental. Per altra banda, el Pla fa una aposta per la recerca i la innovació a través del desplegament del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut. En tercer lloc, reforça les polítiques de salut pública que han d’estructurar la resposta als principals reptes de salut i socials a partir d’un esforç organitzat de la societat i dels poders polítics. Finalment, el Pla de salut 2016-2020 s’esforça per millorar el reconeixement a la tasca dels professionals i donar més qualitat a la seva participació, tot facilitant els lideratges professionals.

El Pla de salut proposa 28 objectius de salut amb l’horitzó 2020 i identifica fins a nou àrees prioritàries: infants i adolescents vulnerables; gent gran i discapacitat; salut mental; malalties minoritàries; malalties transmissibles; aparell locomotor; aparell respiratori; sistema vascular, i càncer. Els 58 projectes que conté el pla s’agrupen en 12 línies estratègiques que consoliden en els 4 eixos de transformació per al període 2016-2020: compromís i participació, atenció de qualitat, bon govern i salut a totes les polítiques.


Eixos

Pla de Salut 4 eixos de transformació i 12 línies estratègiques

Les actuacions que proposa el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 s’estructuren en quatre eixos:

 • El compromís i participació dels ciutadans i dels professionals, per apoderar-los a millorar la salut i el sistema sanitari.
 • L’atenció de qualitat, amb uns serveis accessibles, resolutius i integrats.
 • El bon govern, que potencií l’avaluació i la transparència, garanteixi la seguretat, incorpori la recerca en salut i s’adapti a les necessitats dels territoris.
 • La salut en totes les polítiques, que reforça el treball interserctorial i interdepartamental que garanteixi l’equitat en salut

A partir d’aquests eixos de transformació s’han definit 12 línies estratègiques i uns projectes.

Per al període 2016-2020, el Pla de salut també proposa 10 àrees prioritàries de salut que s’han destacat perquè són causa de mortalitat, de morbiditat, de discapacitat, de dependència i, en qualsevol cas, de patiment i dolor.


Línies estratègiques

Àrees de salut prioritàries

grafisme_web

En el conjunt de les propostes del Pla de salut es prioritzen unes àrees de salut prioritàries que es reflecteixen de forma transversal en projectes diversos del Pla. No obstant, s’han destacat aquestes àrees amb uns projectes singulars (PS) que estan relacionats amb activitats que són responsabilitat dels plans directors o programes del Departament de Salut. Les àrees prioritàries són: el càncer, les malalties de l’aparell circulatori ―tant en la vessant cardiovascular com en la cerebrovascular―, les malalties de l’aparell respiratori, la salut mental i les addiccions, la gent gran i la discapacitat, les malalties de l’aparell locomotor, les malalties transmissibles, la vulnerabilitat en la infància i l’adolescència, i les malalties minoritàries.

Línia 1: Persones, la seva salut i el sistema sanitari

Estratègies per fomentar un compromís entre els ciutadans i el sistema, per avançar en la millora de la governança i el desplegament d’un sistema de salut centrat en la persona.

 • Projecte 1.1. Operativització de la nova Carta de drets i deures de Catalunya
 • Projecte 1.2. La participació de les persones en les polítiques públiques de salut
 • Projecte 1.3. Desenvolupament d’estratègies per implementar el model d’atenció centrada en la persona
 • Projecte 1.4. Autoresponsabilització, autocura i foment de l’autonomia de les persones
 • Projecte 1.5. Utilització de les tecnologies en el nou model relacional d’atenció integral i integrada

Línia 2: Implicació dels professionals

Els professionals han d’adquirir, mantenir i millorar les competències necessàries per realitzar les actuacions definides en el Pla de salut i aquestes competències han de ser coherents amb els estàndards de qualitat. Els projectes d’aquesta línia promouen la millora constant de la qualitat a través del reconeixement competencial dels professionals i la seva participació en les organitzacions.

 • Projecte 2.1. Elaboració i implantació del Pla de desenvolupament professional continuat
 • Projecte 2.2. Impuls dels òrgans de participació del Departament de Salut en matèria d’ordenació i desenvolupament professional
 • Projecte 2.3. Desenvolupament organitzatiu i lideratge dels professionals

Línia 3 Salut pública

És essencial garantir un conjunt bàsic i nuclear de serveis de salut pública en l’àmbit poblacional, comunitari i individual, accessibles, d’alta qualitat, efectius i eficients, i reforçar les capacitats i competències del sistema de salut pública per proveir-los, integrant les actuacions en promoció, protecció i vigilància, i assegurant el desplegament territorial en tot Catalunya, sinèrgicament amb l’Administració local i el sistema sanitari assistencial.

 • Projecte 3.1. Protecció de la salut: innovació en la gestió del risc, adaptada als nous reptes i riscos emergents
 • Projecte 3.2. Sistematització de les actuacions de promoció de la salut i reducció de les desigualtats
 • Projecte 3.3. Alcohol i drogues: reforç de l’atenció primària
 • Projecte 3.4. Promoció de la salut en el lloc de treball: implantació del projecte “Empreses promotores de la salut”
 • Projecte 3.5. Vigilància de la salut pública 2.0

Línia 4 Accés i resolució

S’impulsaran iniciatives relacionades amb els models d’atenció i la reordenació de serveis tenint en compte les necessitats de salut i les patologies més prevalents que generen més interacció entre l’atenció primària i l’especialitzada, l’alta especialització i l’atenció continuada i urgent. Es persegueix generar els canvis necessaris en les formes d’atendre la població per tal de millorar l’equitat en l’accés, l’eficiència i la resolució dels serveis de salut.

 • Projecte 4.1. Models d’atenció de diferents patologies i reordenació de serveis
 • Projecte 4.2. Reordenació de l’alta especialització
 • Projecte 4.3. Revisió de la implantació del model d’atenció continuada i urgent i dels seus resultats
 • Projecte 4.4. Nou model d’atenció primària i comunitària

Línia 5 Política farmacèutica i del medicament

Aquesta línia ha de permetre articular una visió transversal del medicament dins del sistema sanitari i englobar-la des d’una visió assistencial i de salut, en un entorn d’equitat en l’accés i financerament sostenible, tot buscant la mirada del medicament com a inversió en resultats en salut i no només com a despesa.

 • Projecte 5.1. Accés a la innovació farmacològica
 • Projecte 5.2. Polítiques de prescripció i dispensació
 • Projecte 5.3. Compra i finançament dels medicaments per resultats
 • Projecte 5.4. Utilització de medicaments i coresponsabilització
 • Projecte 5.5. Avaluació de resultats de l’ús dels medicaments

Línia 6 Atenció integrada i cronicitat

En el marc de l’atenció continuada i a la cronicitat, cal potenciar que les persones rebin atenció d’acord amb les seves necessitats, en el moment adequat i adaptada a les diferents situacions i delimitacions territorials. La resposta assistencial ha de ser encara més eficaç i des d’un enfocament assistencial compartit i col·laboratiu entre professionals i organitzacions.

 • Projecte 6.1. Implementació d’un model d’atenció integral i centrat en les persones amb malalties cròniques i amb necessitats complexes, des d’una òptica poblacional
 • Projecte 6.2. Implementació del model d’atenció integrada en els territoris i els equips assistencials
 • Projecte 6.3. Desenvolupament d’instruments transversals facilitadors del model d’atenció integrada
 • Projecte 6.4. Model organitzatiu d’atenció integral a la població adulta i infantil amb necessitats pal·liatives i en situació de final de vida
 • Projecte 6.5. Atenció integrada al pacient crònic complex de salut mental

Línia 7 Recerca en salut

Les estratègies en matèria de recerca i innovació en salut s’estableixen en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS 2016-2020) aprovat per Acord de Govern 75/2016, de 7 de juny , i tenen com a finalitat enfortir el lideratge del sistema de salut de Catalunya en el conjunt del sector públic, garantint la generació de nou coneixement gracies a les accions instrumentals que es desenvoluparan a traves de fiançament públic.

 • Projecte 7.1. Desplegament del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020

Línia 8 Excel·lència i seguretat

La promoció i la garantia de la qualitat i la seguretat assistencials es vehiculen mitjançant diferents estratègies, com ara la formació dels professionals sanitaris, la regulació d’aspectes bàsics de la qualitat i la seguretat en l’autorització administrativa preceptiva dels centres, l’acreditació dels nivells òptims de qualitat orientats cap a l’excel·lència, la inspecció preventiva, la promoció de la cultura de la seguretat i les bones pràctiques, el reconeixement dels bons resultats, entre d’altres.

 • Projecte 8.1. Atenció sanitària de qualitat i excel·lent
 • Projecte 8.2. Atenció sanitària segura

Línia 9 Avaluació i transparència

Es potencia que els sistemes de d’informació facilitin al sector sanitari la presa de decisions a través del registre de les activitats assistencials. S’analitzarà els processos d’atenció més prevalents o d’especial interès, per tal de mesurar-ne la variabilitat, l’eficàcia, l’eficiència i la satisfacció respecte a l’atenció rebuda. Tota la informació obtinguda es posarà a la disposició dels públics en tots els formats, incloent-hi el de dades obertes.

 • Projecte 9.1. Avaluació de resultats de tot el procés assistencial
 • Projecte 9.2. Avaluació de la implementació i de la repercussió dels projectes d’atenció centrada en les persones
 • Projecte 9.3. Model de compra pública vinculat al recull de les dades d’eficàcia i eficiència

Línia 10 Salut digital

Es prioritzarà la millora i la transformació del sistema de salut i l’organització sanitària mitjançant la introducció intensiva de noves tecnologies indicades en cada moment. A més es vol identificar les oportunitats de millora assistencial amb l’aplicació de les TIC i desenvolupar solucions de salut digital i reenginyeria de processos en els àmbits assistencials.

 • Projecte 10.1. Aplicació de la salut digital en estructures assistencials
 • Projecte 10.2. Aplicació de la salut digital en processos assistencials
 • Projecte 10.3. Aplicació de la salut digital en l’experiència del pacient
 • Projecte 10.4. Pla de sistemes
 • Projecte 10.5. Aplicació de la salut digital en informació per a la presa de decisions operatives

Línia 11 Integració territorial

Per continuar millorant els resultats en salut, cal avançar en la tendència actual de superar la tasca bàsicament assistencial per línies, centres i proveïdors sanitaris, tendència que cal consolidar, i s’ha d’evolucionar cap a un abordatge transversal dels problemes de salut que ho requereixin que sigui compartit entre professionals dels diferents centres i nivells sanitaris i amb la resta d’entitats no sanitàries.

 • Projecte 11.1. Treball col·laboratiu i gestió compartida entre proveïdors i professionals en l’àmbit territorial
 • Projecte 11.2. Adaptació del sistema de compra-pagament combinant la contractació per proveïdors o unitats productives i l’assignació i avaluació de base territorial i poblacional

Línia 12 Polítiques interdepartamentals i intersectorials

Seguint l’estratègia de la Organització Mundial de la salut de “Salut a totes les polítiques”, es volen afavorir dinàmiques multisectorials mitjançant el reforç de projectes interdepartamentals i intersectorials que influeixin sobre els determinants de la salut.

 • Projecte 12.1. El desplegament del Pla interdepartamental de salut pública
 • Projecte 12.2. L’impuls a la salut comunitària: el projecte “COMSalut” i altres
 • Projecte 12.3. El desplegament del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària
 • Projecte 12.4. El Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions
 • Projecte 12.5. L’abordatge de la violència masclista, infantil i a la gent gran
 • Projecte 12.6. El Pla de seguretat alimentària de Catalunya
 • Projecte 12.7. Atenció integral sanitària i educativa dels infants i adolescents en l’àmbit escolar


Font: Departament de Salut
Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en Departament de Salut, Eap Montserrat, Pla de Salut i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s