Baixa i alta mèdica. Com i que…

La incapacitat temporal (IT) comença en el moment que el metge de la sanitat pública us fa el comunicat de baixa mèdica.

Es consideren situacions determinants d’incapacitat temporal (IT) les degudes a malaltia o accident, ja sigui comuna o professional.

Com acrediteu la baixa? Del comunicat de baixa, el metge us en donarà dues còpies, l’una per a vosaltres i l’altra per a l’empresa, on heu de presentar-la dins d’un termini màxim de tres dies.

Com acrediteu el seguiment de baixa mèdica? El seguiment, l’heu d’acreditar mitjançant els corresponents comunicats mèdics de confirmació. El primer comunicat de confirmació us l’han de fer al quart dia del comunicat de baixa mèdica i la resta, setmanalment.

Quina durada pot tenir? La durada màxima per un mateix procés és de 18 mesos. Una vegada heu superat aquest termini us han de fer el comunicat d’alta per curació o per esgotament del termini.

Què heu de fer si si arribeu als 18 mesos? Abans d’arribar als 18 mesos sense que s’hagi produït l’alta mèdica per curació, l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon: 93 511 94 00. us citarà per fer la revisió preceptiva i remetrà l’informe corresponent a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) telèfon: 900 16 65 65.

Teniu dret a rebre assistència sanitària? Durant tot el temps de permanència de baixa, rebreu assistència sanitària dels serveis públics de salut.

Cal que passeu alguna revisió mèdica? Esteu obligats a fer totes les revisions i controls proposats a instància del metge d’atenció primària o de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon: 93 511 94 00. El fet que no acudiu a les revisions d’aquesta unitat comporta l’alta per incompareixença.

Igualment si l’empresari ha optat perquè el control del pagament de la prestació per incapacitat temporal comuna sigui realitzat per una mútua d’accidents de treball i malalties professionals (MATEPSS) esteu obligats a passar els controls de seguiment realitzats per aquesta mútua. Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals (MATEPSS) no poden donar altes mèdiques de malaltia comuna, però sí que poden donar l’alta mèdica en cas d’accidents de treball i malalties professionals.

Us podeu desplaçar temporalment fora de la vostra localitat durant el procés de baixa? Durant el procés de baixa no podeu desplaçar-vos de manera temporal.

Si us desplaceu definitivament a una altra localitat o fora de l’àmbit del vostre centre d’atenció primària (CAP), el CAP d’origen enviarà el vostre expedient de baixa al nou CAP per al seu seguiment i control.

Què han de fer les empreses que volen informació sobre el procés de baixa mèdica d’un treballador? Les empreses poden demanar informació per escrit dels processos d’incapacitat temporal dels seus treballadors quan superin els tres mesos de baixa a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon: 93 511 94 00. Fins aquest moment, la incapacitat temporal està justificada pel comunicat de baixa i els comunicats de confirmació lliurats pels metges del servei sanitari públic, així com per l’informe mèdic complementari de periodicitat mensual a partir del tercer comunicat de confirmació.

En qualsevol cas el diagnòstic del motiu de la baixa mèdica és confidencial.

Normativa:

Baixa i alta mèdica – Accident de circulació 

La baixa i l’alta mèdica us l’ha de fer el/la metge/essa de capçalera de la sanitat pública.

Us pot anar a buscar la baixa mèdica qualsevol persona amb qui tingueu relació tan aviat com pugui, amb l’autorització al pacient, acreditació i la documentació corresponent.

S’ha d’aportar l’informe mèdic del centre on la persona ha estat atesa o ingressada i la targeta sanitària individual al vostre centre d’atenció primària (CAP).

Baixa i alta mèdica – accidents de treball i malalties professionals

La baixa mèdica us l’ha de fer la mútua d’accidents de treball i malalties professionals. L’empresa ha de fer arribar a la mútua el comunicat d’accident.

Si aquesta mútua és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), telèfon: 900 16 65 65, l’empresa ha de contactar amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon 93 511 94 00.

Les persones del Servei domèstic, del Règim especial agrari per compte propi i del Règim especial d’autònoms també heu de contactar amb l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon 93 511 94 00.

Baixa i alta mèdica – maternitat

És necessari el comunicat de baixa i alta mèdica? No és necessari.

Aquests comunicats es substitueixen per l’informe de maternitat. En qualsevol cas, l’alta mèdica és automàtica a les 16 setmanes ininterrompudes.

Qui? El tocòleg de la sanitat pública.

Com? Cal portar l’informe del ginecòleg i la targeta sanitària individual.

On s’ha de presentar l’informe de maternitat? El tocòleg donarà a la pacient dues còpies de l’informe: l’una l’ha de presentar a l’empresa i l’altra l’ha de presentar al centre d’informació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) més proper al seu domicili, ja que és l’organisme que fa el pagament durant aquest període.

Quina durada pot tenir? 16 setmanes ininterrompudes. En cas de part múltiple: s’ampliarà en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.

El període de descans maternal s’inicia obligatòriament en el moment del part. En quaselvol cas, 6 setmanes han de ser immediatament posteriors al part.

En cas de defunció de la mare, el pare pot fer ús d’aquest període.

Paternitat: si el pare i la mare treballen, en iniciar-se el període de descans per maternitat, la mare podrà optar perquè el pare gaudeixi fins a 10 setmanes de manera ininterrompuda, de forma simultània o successiva amb la mare, llevat que en el moment del seu inici la incorporació al treball de la mare suposi un risc per a la seva salut.

En cas d’adopció o acolliment? El període de descans és de 16 setmanes si l’adoptat o acollit és menor de 6 anys. En cas d’adopció o acolliment múltiple, s’ampliarà a 2 setmanes més per cada fill a partir del segon, a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, o bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

Què cal fer si la dona embarassada està de baixa mèdica? En aquest cas, es suspèn el procés d’incapacitat temporal durant el descans maternal, que es pot reprendre si transcorregudes les 16 setmanes preceptives persisteixen les causes que el van originar.

Normativa: 

Baixa i alta mèdica – reclamacions 

Malaltia comuna: Podeu reclamar per escrit, si no esteu d’acord amb l’alta mèdica, a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon: 93 511 94 00.

Invalidesa: Podeu fer la reclamació prèvia a la via laboral contra les resolucions d’invalidesa en els centres d’informació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Accidents de treball: Podeu reclamar per escrit a la vostra mútua d’accidents de treball i malalties professionals i en cas que no es resolgui podeu presentar-la en els centres del’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Si teniu l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), com a mútua podeu adreçar les reclamacions contra l’alta mèdica a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon 93 511 94 00.

Normativa: 

Aquesta entrada ha esta publicada en Informació a la Ciutadania. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.